Verslun

Í verslun / þjónustudeild eru seldar vörur til þjóðbúningagerðar, áhöld og efni í vefnað og í íslenskan útsaum. Lesa meira.

Námskeið

Heimilisiðnaðarfélagið býður upp á fjölda námskeiða á hverju ári. Smelltu hér til að kynna þér úrval námskeiða okkar.

Útgáfa

Sjónabók er handrit með munstrum sem notuð voru í útsaumi, vefnaði og til ýmissa hannyrða áður fyrr. Lesa meira.

Lög félagsins

Lög félagsins

Lög
Heimilisiðnaðarfélags Íslands

1. KAFLI
Nafn, heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið heitir Heimilisiðnaðarfélag Íslands og er landsfélag, skammstafað HFÍ.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík

Hlutverk félagsins er að efla og vernda þjóðlegan íslenskan heimilisiðnað og viðhalda þekkingu og áhuga landsmanna á því að framleiða fallega og nytsama hluti sem hæfa kröfum nýs tíma og eiga sér rætur í þjóðlegum menningarafi.

Að markmiðum félagsins skal unnið með:

 1. kynningu á íslenskum heimilisiðnaði, fræðslufundum, sýningum og útgáfu fréttabréfs, tímarits og handbóka til fræðslu og leiðbeiningar
 2. rekstri heimilisiðnaðarskóla og þjónustudeildar
 3. öðrum þeim hætti sem stjórn félagsins ákveður hverju sinni

Félagið veitir framleiðendum heimilisiðnaðar heimild til að nota viðurkenningarmerki frá Heimilisiðnaðarfélaginu á framleiðslu sín þegar það á við að mati stjórnar.

Félagið á aðild að heimilisiðnaðarsamtökum Norðurlanda, Nordens husflidsforbund. (Sjá 5. grein)

 

2. KAFLI
Félagar og félagsgjöld

2. gr.

Allir áhugamenn um íslenskan heimilisiðnað geta orðið félagsmenn.

3. gr.

Aðalfundur ákveður árlegt félagsgjald.

4. gr.

Félagar, sem skulda félagsgjöld frá fyrra ári, hafa eigi atkvæðisrétt á fundum félagsins. Þeir, sem ekki greiða félagsgjöld tvö ár í röð, þótt krafnir hafi verið, falla sjálfkrafa af félagaskrá.
 

3. KAFLI
Aðalfundur ­- félagsfundir

 

5. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

Aðalfund skal halda í Reykjavík í apríl eða maí ár hvert. Boða skal aðalfund skriflega og skal póstleggja fundarboð með 14 daga fyrirvara.  Dagskrár skal jafnan geta í fundarboði.

Aðalfundur er löglegur, ef löglega er til hans boðað. Störf aðalfundar eru þessi:

1. Formaður setur fundinn og stjórnar kosningu nefndar sem athugar kosningarétt fundarmanna og skilar áliti.
2. Formaður stjórnar kosningu fundarstjóra.
3. Fundarstjóri skipar fundarritara.
4. Fundarstjóri gefur yfirlýsingu um lögmæti fundar.
5. Skýrsla stjórnar og starfsnefnda.
6. Gjaldkeri félagsins leggur fram endurskoðaða reikninga og skýrir þá.
7. Umræður um skýrslur stjórnar og reikninga.
8. Lagabreytingar, sé þeirra óskað samkvæmt 19. gr.
9. Kosning aðalstjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna, samkvæmt 10. gr.
10. Kosning fastanefnda, samkvæmt 17. gr.
11. Ákvörðun um félagsgjöld næsta árs, sbr. 3. gr.
12. Önnur mál.

Þátttaka félagsins í erlendum og alþjóðlegum heimilis- og listiðnaðarsamtökum skal ákveðin á aðalfundi.

 

6. gr.

Ársreikningar félagsins skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins í 10 daga fyrir aðalfund svo að félagsmenn geti kynnt sér þá.

7. gr.

Fundargerð aðalfundar skal undirrituð af fundarstjóra og ritara aðalfundar.  Halda skal skrá um fundarsókn aðalfundar.

8. gr.

Stjórn félagsins er heimilt að boða til almennra félagsfunda svo oft sem þurfa þykir. Skylt er að halda fund, ef 10 félagsmanna óska þess skriflega.   Stjórn er skylt að halda fund innan þriggja vikna frá því lögleg krafa er fram sett. Boða skal almenna félagsfundi með sama hætti og segir í 5. gr., 2. mgr.

9. gr.

Formaður setur fundi og stýrir þeim eða felur kjörnum fundarstjóra fundarstjórn. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á fundum félagsins nema annað sé tikið fram í lögum þessum. Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg, ef þess er óskað. Við kjör stjórnar á aðalfundi skal endurtaka atkvæðagreiðslu verði kosning jöfn. Verði kosning enn jöfn skal hlutkesti ráða.

4. KAFLI

Félagsstjórn

10. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn: þ.e. formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og einn meðstjórnandi. Varastjórn félagsins skipa tveir menn. Stjórn og varastjórn er kosin með skriflegri kosningu á aðalfundi félagsins til tveggja ára. Formaður og varaformaður eru kosnir sérstaklega. Annað árið skal kjósa formann, tvo meðstjórnendur og einn mann í varastjórn. Hitt árið skal kjósa varaformann, einn meðstjórnanda og einn mann í varastjórn.

Allir félagsmenn eru kjörgengir til stjórnar, en þó missa þeir kjörgengi sem setið hafa þrjú kjörtímabil í röð, en öðlast kjörgengi aftur á næsta aðalfundi. Heimilt er þó að kjósa formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna, þótt þeir hafi setið þrjú kjörtímabil, og telst þá starfsaldur að nýju. Sama regla gildir um þann sem kosinn er úr varastjórn í aðalstjórn. Enginn skal þó sitja lengur en 12 ár samfellt í stjórn.

Félagsmenn, einn eða fleiri, og stjórn félagsins hafa rétt til að gera tillögur um félagsmenn til kjörs í stjórn og starfsnefndir félagsins. Ávallt skal afla samþykkis viðkomandi áður en tilnefning fer fram. Tilnefning skal vera skrifleg og send skrifstofu félagsins með sannanlegum hætti fyrir 1. mars ár hvert. Gildir það bæði og jafnt um nýja frambjóðendur og sitjandi stjórnar – og nefndarmenn sem leita eftir endurkjöri.

Stjórn kýs ritara og gjaldkera á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.  

Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn til eins árs í senn og tvo til vara til þess að endurskoða reikninga félagsins.

Stjórnin ræður starfsfólk sem annast daglegan rekstur félagsins. Ráðningarsamningar skulu gerðir við starfsfólk.

 

11. gr.

Formaður boðar til stjórnarfundar svo oft sem þurfa þykir. Skylt er honum að boða stjórnarfund ef tveir stjórnarmanna óska þess. Stjórnarfundur er lögmætur séu fjórir úr stjórn og varastjórn mættir.

Varaformaður skal hafa eftirlit með allri áætlanagerð á vegum félagsins og sjá um að áætlanir allra nefnda liggi fyrir á aðalfundi.

Ritari gegnir ritarastörfum og heldur gerðabók.

Gjaldkeri hefur umsjón með fjárreiðum félagsins í samræmi við ákvörðun stjórnar. Hann skal leggja fram endurskoðaða reikninga eigi síðar en á síðasta stjórnarfundi fyrir aðalfund.

Að öðru leyti ákveður stjórn hverju sinni skiptingu verkefna milli stjórnarmanna.

 

12. gr.

Stjórnin kýs fulltrúa í allar fastanefndir einn fulltrúa félagsins á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund, sbr.17.gr.

Stjórnin ákvarðar störf fastanefnda með erindisbréfi í samræmi við 17.gr.

Stjórn ber að halda fundi með öllum fastanefndum tvisvar á ári.

 

5. KAFLI

Fjármál

13.gr.

Stjórn félagsins ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins og skuldbindur það gagnvart öðrum aðilum. Öll meiriháttar mál er fjármál varða skal stjórnin bera undir félagsfund.

Stjórn félagsins skal gera fjárhagsáætlun um starfssemi félagsins á komandi ári og skal hún kynnt á aðalfundi.

 

14. gr.

Stjórn félagsins ber að varðveita öll skjöl og gögn er geyma heimildir um störf félagsins.

 

15. gr.

Stjórnin ræður viðurkenndan bókara til þess að annast bókun og gerð ársreikninga.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

 

16. gr.

Stjórn félagsins er þá aðeins heimilt að kaupa eða selja fasteignir, byggja hús eða taka ákvarðanir, sem hafa í för með sér verulegar fjárskuldbindingar, að fyrir liggi samþykki aðalfundar eða félagsfundar.

Ákvarðanir, sem skuldbinda félagið fjárhagslega, en falla ekki undir 1.mgr., þurfa undirskrift fjögurra stjórnarmanna.

 

6. KAFLI

Fastanefndir

17. gr.

Eftirtaldar nefndir skal skipa til þess að hafa umsjón með ákveðnum málaflokkum:

 1. Fræðslu- og fundanefnd, sem stendur fyrir samkomum f. félagsmenn og hefur frumkvæði að fræðslu- og kynningafundum um heimilisiðnað í samráði við stjórn félagsins.
 2. Norræn nefnd, sem sér um norrænt samstarf heimilisiðnaðarfélaganna.
 3. Safnanefnd, sem sér um, skráir og miðlar bóka- og munasafni félagsins.
 4. Skólanefnd, sem skal gera tillögur til félagsstjórnar um viðfangsefni skólans.
 5. Ritnefnd, sem ritstýrir tímariti félagsins og gerir tillögur til stjórnar um handbækur til fræðslu og leiðbeiningar.
 6. Uppstillingarnefnd, sem stillir upp í nefndir og stjórn fyrir kosningar á aðalfundi.
 7. Verslunarnefnd, sem starfar með starfsmanni verslunar og er til aðstoðar varðandi vöruval, kynningu og rekstur. 
 8. Viðburðanefnd, sem sér um prjónakaffi og aðra viðburði sem eru utan starfsviðs Fræðslu- og fundanefndar.

Hverja nefnd skulu skipa fimm menn, nema uppstillingarnefnd, sem skal skipuð þremur mönnum, sbr. 18. gr. Nefndarmenn skipta sjálfir með sér verkum. Á aðalfundi skal kjósa tvo menn árlega í hverja nefnd til tveggja ára í senn. Stjórn félagsins skipar hinn fimmta til eins árs í senn. Fulltrúi stjórnar í nefndum skal kalla nefnd saman á 1. fund hennar eftir aðalfund.

Auk þessara átta framantalinna fastanefnda getur aðalfundur eða stjórn félagsins ákveðið að skipa í nefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum innan félagsins.

Störf í fastanefndum félagsins eru ólaunuð, nema að stjórn félagsins ákveði annað.

 

18. gr.

Uppstillinganefnd skipa þrír menn. Einn er kosinn hvert ár til tveggja ára í senn og einn tilnefndur af stjórn til eins árs í senn. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að framboð berist til allra embætta HFÍ sem kosið er í á aðalfundi.

 

7. KAFLI

Lagabreytingar

19. gr.

Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi. Þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að breytingar nái fram að ganga. Í aðalfundarboði skal þess sérstaklega getið að tillaga verði lögð fram og efni hennar lýst.

Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist skriflega stjórninni 1. mars.

 

8. KAFLI

Félagsslit o.fl.

20. gr.

Ef slíta á félaginu verður það einungis gert á fundi þar sem mættir eru minnst ¾ allra skráðra skuldlausra félaga, enda greiði 2/3 hlutar fundarmanna því atkvæði. Ef ekki mætir tilskilinn hluti félagsmanna má boða til nýs fundar og verður þá félaginu slitið á löglegan hátt, ef 2/3 hlutar fundarmanna greiða því atkvæði.

Verði félaginu slitið skulu eignir þess afhentar menntamálaráðuneytinu, sem ber að verja þeim til eflingar heimilisiðnaði í landinu.

 

21. gr.

Með lögum þessum, sem samþykkt eru á aðalfundi félagsins  28. apríl 2016, falla úr gildi eldri lög félagsins. 

Heimilisfang

Heimilisiðnaðarfélagið

Nethyl 2e

110 Reykjavík

 

 

Hafðu samband

Sendu okkur tölvupóst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hringdu í síma 551 5500

Kíktu til okkar í Nethyl 2e